Podmínky pro projekty „MLÁDEŽ KRAJI“ - Jihomoravský kraj

Podmínky pro projekty „MLÁDEŽ KRAJI“ pro Jihomoravský kraj

Nápady podávejte přes https://jihomoravsky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad

 

Zaměření a lokalizace projektů

Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života. Projekt a jeho realizace musí být legální, není možné podpořit projekty porušující cizí práva nebo dokonce zákon. Pokud bude realizace projektu vyžadovat např. souhlas vlastníka nebo jiná povolení, bude je muset sami získat.

Prioritu mají nové nápady.

Je možno podpořit již existující (běžící) projekt. V takovém případě je ale nezbytné, aby přidělená podpora vedla k inovaci, rozšíření nebo výrazné změně a vylepšení stávajícího projektu. Opakující se projekty je možné podpořit výjimečně v případě, že se změní realizační tým.

Místem realizace musí být JIHOMORAVSKÝ KRAJ.

 

Hodnotící kritéria projektu

Je zapotřebí splnit alespoň některá kritéria, dle vašeho výběru (čím více, tím lépe), ale přirozeně.

 • Projekt je inovativní vůči předchozím projektům
 • Místem realizace projektu je Jihomoravský kraj
 • Zástupce projektu se účastnil víkendového školení, .
 • Je jasně definována cílová skupina, na kterou je projekt zaměřen – zkrátka víte pro koho projekt bude užitečný a kdo se bude účastnit realizovaných aktivit, akce, ...
 • Projekt má nastavena měřitelná kritéria (počet účastníků, počet vyrobených budek, počet návštěvníků, délka zhotovené tratě, ….)
 • Projekt nemá význam jen pro vaši skupinu, ale má nějaký přínos i pro místní komunitu, veřejnost, vaše okolí.
 • Do projektu vložíte při jeho realizaci vlastní dobrovolnou práci.
 • Projekt vytváří vlastní zdroje (např. vstupné na akci, příspěvek místní firmy) nebo se sami podílíte na jeho spolufinancování.
 • Projekt nějakým způsobem míří do budoucna, má udržitelnost nebo bude mít nějaké pokračování.
 • Do projektu zapojíte větší množství osob.
 • Projekt je inovativní, přináší v místě realizace něco nového, nejedná se o tradiční akci.
 • Projekt má přínos pro přírodu, životní prostředí nebo kulturní dědictví.
 • Projekt má přínos děti, seniory nebo některou jasně definovanou sociálně znevýhodněnou skupinu nebo lokalitu.
 • Zavážete se zajistit a poskytnout mediální výstupy z realizace projektu,  včetně souhlasu zachycených osob ke zveřejnění (fotografie, videozáznam).
 • Nejdůležitější ovšem je, aby měl váš projekt byl realizovatelný ve zbývajícím čase do konce roku, aby  měl "hlavu a patu" a dokázali jste při jeho obhajobě přesvědčit komisi, že ho zvládnete realizovat. Projekty nemají nahrazovat běžnou činnost organizací a nemohou být zastíracím manévrem k nákupu vybavení nebo materiálu. Nákup materiálu nebo vybavení je možný, ale musí být v projektu pro jeho realizaci nezbytný. Případný inventář může být následně zapůjčen vaší partnerské organizaci.

 

Důležité termíny:

od 01. 03. 2022
do 15. 04. 2022 do 12:00
Registrace nápadů na webu
11. 04. 2022 Projektový seminář on-line pro uchazeče o finanční podporu, konzultace podaných i zamýšlených nápadů
23. 04. 2022 Projektový den - seminář / workshop pro uchazeče o finanční podporu
30. 04. 2022 do 12:00 ukončení příjmů projektových žádostí
od 01. 05. 2022
do 20. 05. 2022
obhajoby projektů, schválení podpory projektů, podepsání smlouvy o realizaci s realizátory projektů
do 30. 11. 2022 dokončení realizace projektů, ukončení čerpání nákladů projektů
do 05. 12. 2022 odevzdání vyúčtování projektu a závěrečné zprávy

 

Projektový nápad není ještě projekt - stačí velmi stručně napsat, co chcete udělat a doplnit svoje údaje. Příklady: chceme pořádat festival začínajících kapel, chceme uklidit divokou skládku a dát tam lavičku, chceme nacvičit a zahrát divadlo, chceme uspořádat larp, chceme uspořádat víkendovku, chceme uspořádat dílnu, chceme propagovat dobrovolnictví v rámci akce xyz, chceme vyrobit a pověsit x ptačích budek,  .....

 

Realizátoři

 • Realizátorem projektu může být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let.
 • Žadatelem ani realizátorem tedy nejsou spolky ani jiné právnické osoby.
 • Nevylučuje se však spolupráce nebo jiná podpora (např. poskytnutí prostor) od vám blízké organizace.

 

Finanční podpora a podmínky financování

 • Na realizaci jednoho nápadu je možno získat 5.000,- až 30.000,- Kč
 • Pro brněnské projekty lze získat ještě až o dalších 5.000,- víc
 • Případné spolufinancování není možné z rozpočtu nebo dotačních titulů Jihomoravského kraje
 • Žadatelům budou jednotlivé náklady na realizaci projektu propláceny průběžně
 • Projekt musíte vyúčtovat do 2 měsíců po jeho realizaci, nejpozději však do 30. listopadu, veškeré doklady budou zaúčtovány u JRDM.
 • Při realizaci projektu se budete držet schváleného rozpočtu, který si sami sestavíte.
 • Z projektu lze financovat 100% nákladů, ale projekty, které si mohou zajistit vlastní financování 50% budou mít větší šanci na podporu (vstupné na festival, účastnické poplatky na akci, spoluúčast obce)
 • Nelze hradit především mzdové náklady (DPP, DPČ), ale lze hradit služby. Osoba, která vám službu poskytne, musí být schopna fakturovat jako OSVČ. Cena služby má být úměrná významu vašeho projektu. 
 • Je možné, že některé položky vašeho rozpočtu budou kráceny nebo úplně vyloučeny.
 • Doklady musí být vystaveny na odběratele: Jihomoravská rada dětí a mládeže, z. s. Hvězdová 10, 602 00 Brno, IČ 265 25 003 (pokud je odběratel vyplněn).

 

Projektový seminář on-line

 • Jedná se o online setkání se žadateli o podporu, kde je možné jednotlivé nápady konzultovat a potvrdit si, že na ně je možné žádat podporu z Mládež kraji.
 • Současně proběhne krátké představení Mládež kraji a podmínek a dalších nezbytností, které je potřeba pro získání podpory splnit.

 

Víkendový seminář

 • V pátek 22.4. v podvečer a v sobotu 23.4. proběhne víkendový seminář
 • Počítejte s tímto termínem!
 • Účast na školení je nutná alespoň pro jednoho člena projektového týmu.
 • Hlavním cílem je provést Vás celým projektovým cyklem, peníze na podporu jsou prostředkem k tomuto cíli. Na semináři budou žadatelé, pod vedením odborných lektorů, své projekty dotvářet. 

 

Uzávěrka pro podání projektů

 • Uzávěrka pro podání finálního projektu bude týden po víkendovém semináři. Tedy k 30. 04. 2022. 
 • Projekty je potřeba zaslat elektronicky na adresu info@jrdm.cz, snažte se vejít na 4 strany.
 • Podrobně bude vysvětleno na školení.

 

Obhajoba před komisí

 • Předložené projekty budou žadatelé prezentovat před komisí.
 • Ty následně rozhodnou o přidělení nebo nepřidělení dotace a její výši. 
 • Přihlašování bude formou doodle kalendáře, počet termínů = počet podaných projektů, první bere termín. S náhradními termíny se nepočítá.
 • Vlastní obhajoby budou probíhat vždy v odpoledních či podvečerních hodinách v centru Brna.

 

Podpis smlouvy

 • Výsledky se dozvíte pár dnů po obhajobách.
 • Po schválení financování bude se zástupcem žadatele (osoba starší 18 let v týmu) podepsána smlouva o realizaci projektu (smlouva o dílo).
 • Smlouvu 2x vytisknete, podepíšete a pošlete zpět.
 • Po přijetí podepsané smlouvy bude možné zahájit čerpání (proplácení) nákladů projektu.
 • Na základě smlouvy budou žadatelům průběžně propláceny jednotlivé náklady na realizaci projektu.

 

Vyúčtování :

 • Projekty je zapotřebí vyúčtovat dva měsíce po realizaci, nejpozději však do 05. 12. 2022
 • Nejzazší ukončení čerpání nákladů projektu je možné do 30.11.2022 
 • Vyúčtování projektu je potřeba dodat do 05. 12. 2022
 • Vyúčtováním projektu se rozumí formulář závěrečné zprávy a originály účetních dokladů (paragony, faktury). 
 • Doklady musí být vystaveny na odběratele: Jihomoravská rada dětí a mládeže, z.s. Hvězdová 10, 602 00 Brno, IČ 265 25 003 (pokud je odběratel vyplněn).
 • Doklady vystavené na někoho jiného nelze přijmout a proplatit.

 

Závěrečná zpráva

 • Závěrečná zpráva bude předložena elektronicky Jihomoravské radě dětí a mládeže do 05. 12. 2022.
 • Součástí závěrečné zprávy bude i schválené vyúčtování projektu.