Pravidla výzvy

Pravidla výzvy „MLÁDEŽ KRAJI“ – Jihomoravský kraj

 

MLÁDEŽ KRAJI Jihomoravského kraje

1) Smysl programu

 • Smyslem programu je finanční a metodická podpora projektů neorganizované mládeže ve prospěch okolí na území Jihomoravského kraje s cílem podpořit angažovanost a participaci mladých lidí.

 

2) Organizace programu a partnerství

 • Program zaštiťuje a administruje Jihomoravská rada dětí a mládeže (dále jen „JRDM“) s tím, že podpořené projekty jsou realizovány prostřednictvím žadatelů o podporu - realizačními týmy z řad neformální skupiny mládeže.
 • Partnery projektu jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jihomoravský kraj, a jednotlivá města na území Jihomoravského kraje.

 

3) Harmonogram projektu

 od 01. 03. 2024
 do 14. 04. 2024
  Registrace nápadů na webu
 od 01. 03. 2024
 do 27. 04. 2024
  Konzultace nápadů on-line či osobně.
 20. 04. 2024
 27. 04. 2024
  Projektové dny. Účast alespoň na jednom z nich je povinná.
 05. 05. 2023 do 23:59     Ukončení příjmů projektových žádostí
 od 05. 05. 2024
 do 19. 05. 2024
  Obhajoby projektů dle jednotlivých měst.
 do 26. 05. 2024   Výsledky hodnocení a přidělení podpory.
 do 31. 05. 2024   Podepsání smlouvy
 od 01. 06. 2024   Realizace projektů
 do 30. 11. 2024   Dokončení realizace projektů, ukončení čerpání nákladů projektů
 do 15. 12. 2024   Odevzdání vyúčtování projektu a závěrečné zprávy

 

4) Zaměření podporovaných projektů

 • Prioritu mají nové (inovativní) nápady
 • Podporované projekty mohou být zaměřeny na oblast kultury, sportu, životního prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl a sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.
 • Podporované projekty musí být neinvestičního charakteru a otevřené veřejnosti (tedy volně přístupné).
 • Projekty musí být realizovány na území Jihomoravského kraje. Doba realizace musí končit nejpozději na konci listopadu 2024.
 • Je možno podpořit již existující (běžící) projekt. V takovém případě je ale nutné, aby finanční podpora vedla k inovaci, rozšíření nebo výrazné změně a vylepšení stávajícího projektu. Vyjímečně je možné podpořit i opakující se projekty (v případě, že se změní realizační tým).

 

5) Realizační tým podporovaných projektů

 • Realizační tým podpořeného projektu (resp. žadatel o podporu) je neformální skupina minimálně 4 osob ve věku do 26 let (z nichž alespoň jedna osoba je starší 15 let).
 • Realizátorem podpořeného projektu (resp. oprávněným žadatelem o podporu) tedy není nestátní nezisková organizace, škola ani jiná právnická osoba. 

 

6) Alokace programu a rozsah podpory

 • Celková finanční alokace programu pro rok 2024 je 200.000,- z rozpočtu MŠMT a 200.000,- z dalších zdrojů. Tedy 400.000,- na jednotlivé projekty.
 • V rámci hodnocení jednotlivých projektů nemusí být rozdělena celá alokovaná částka.
 • Na realizaci jednoho projektu je možno získat 5 000,- Kč až 50 000,- Kč.
 • Projekt je z přidělené dotace financován až do výše 100 % nákladů (finanční spoluúčast žadatele není vyžadována, nicméně je možná a může být zohledněna v rámci vyhodnocování projektů).
 • Realizátorům budou jednotlivé náklady na realizaci projektu propláceny průběžně po doložení vynaložených nákladů. Nevyplácí se zálohy předem.
 • V průběhu realizace projektu bude realizačnímu týmu podpořeného projektu ze strany JRDM poskytován mentoring, konzultace a součinnost s cílem podpořit úspěšnou realizaci projektu.

 

7) Postup přidělení a čerpání podpory

 

I. Sběr nápadů

 • V období od 1.3.2024 do 14.4. 2024 do 23:59 probíhá první etapa projektu.
 • Jedná se o tzv. sběr nápadů.
 • V této etapě je potřeba pouze velice jednoduše popsat jaký má realizační tým nápad.
  (např.: Chceme uspořádat školení první pomoci. / Chceme vyrobit knihobudku. / Budeme pořádat pravidelné deskoherní odpoledne / ...)

 

II. Projektové dny

 • Ve dnech 20.4. a 27.4 budu probíhat tzv. Projektové dny.
 • Účast min. 1 až 2 zástupců z každého realizačního týmu na alespoň jednom školícím dnu je povinná podmínka.
 • Hlavním cílem iniciativy Mládež kraji je provést vás celým cyklem přípravy, uskutečnění a vyúčtování projektu – peníze na podporu vašich nápadů jsou jen prostředkem k tomuto cíli. Proto je skutečně důležité se tohoto semináře zúčastnit. Pod vedením odborných lektorů zde své projekty dotvoříte a připravíte na obhajobu.

 

III. Podání vlastního projektu

 • V termínu do 5.5.2024 do 23:59 je potřeba podat finální projekt.
 • Podáním se rozumí vyplnění formuláře na webu jihomoravsky.mladezkraji.cz/

 Aby byla registrace platná, musí žadatel o podporu (tj. realizační tým projektu) do doby vyplnění registrace splnit následující podmínky:

 • Účastnit se jednoho projektového dne (viz výše) v termínu 20.4. nebo 27.4. 2024.
 • Účastnit se individuální konzultace se zástupcem JRDM (konzultace je možné sjednávat na e-mailu mladezkraji@jrdm.cz). Konzultace jsou možné osobně i online.

 

IV. Hodnocení projektů

 • Podané projekty budou průběžně hodnoceny a připomínkovány hodnotící komisí svolanou JRDM.
 • Realizačním týmům bude následně dodány zpět slovní hodnocení jejich projektů min 1. týden před obhajobami. 
 • V rámci hodnocení projektů mohou být některé projekty nesplňující základní cíle projektu vyloučeny a nedoporučeny pro obhajobu.

 

V. Obhajoba projektu

 • V termínu od 5.5.2023 do cca 19.5.2024 budou probíhat obhajoby projektů.
 • Obhajoby budou probíhat ve vybraných městech Jihomoravského kraje.
 • Realizační týmy zde budou prezentovat svůj projekt před porotou.
 • Porota následně určí, zda bude projekt podpořen a v jaké výši.
 • Výsledky hodnocení budou nejpozději do 26.5.2024.
 • Přihlašování bude formou doodle kalendáře, počet termínů = počet podaných projektů, první bere termín. S náhradními termíny se nepočítá.
 • Vlastní obhajoby budou probíhat vždy v odpoledních či podvečerních hodinách.

 

VI. Podpis smlouvy a realizace projektu

 • Se zástupcem žadatele o podporu (realizátory) podpořených projektů bude nejpozději do 31.5.2024 podepsána smlouva.
 • Zástupci žadatele musí být v den podpisu alespoň 18 let.
 • Od podepsáni smlouvy, tedy nejpozději od 1.6.2024 tedy lze následně zahájit realizaci jednotlivých projektů.
 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30.11.2024.
 • Na základě smlouvy budou žadatelům průběžně propláceny jednotlivé náklady na realizaci projektu.

 

VII. Vyúčtování a závěrečná zpráva

 • Nejzazší ukončení čerpání nákladů projektu je možné do 30. 11. 2024.
 • Dodat do JRDM vyúčtování a závěrečnou zprávu lze kdykoliv po ukončení projektu - nejpozději do dvou měsíců či do 15.12.2024, co přijde dříve.
 • Nejzazší termín pro dodání vyúčtování a závěrečné zprávy je do 15.12.2024.
 • V prosinci 2024 proběhne závěrečná konference s prezentací výstupů všech podpořených projektů.
 • Vyúčtováním projektu se rozumí formulář závěrečné zprávy a originály účetních dokladů (paragony, faktury). 
 • Doklady musí být vystaveny na odběratele: Jihomoravská rada dětí a mládeže, z.s. Hvězdová 10, 602 00 Brno, IČ 265 25 003 (pokud je odběratel vyplněn).
 • Doklady vystavené na někoho jiného nelze přijmout a proplatit.

 

8) Porota

 • Porota je tvořena 5 členy.
 • Pověření členů poroty vydává Představenstvo JRDM na základě nominací od partnerů programu.
 • Porotu tvoří 2 zástupci JRDM a 3 zástupci partnerů.

 

9) Kritéria hodnocení

Podkladem pro hodnocení projektů je vyplněný registrační formulář (projekt), doporučení kanceláře JRDM a prezentace v rámci obhajob.

Pro získání podpory je zapotřebí splnit alespoň některá z těchto kritérií (dle vašeho výběru). Čím více jich splníte, tím větší šanci váš projekt bude mít. Určitě ale není nutné splnit všechno – zůstaňte u přirozených vlastností svého nápadu. Porota bere v úvahu následující kritéria:

 • inovativnost (tj. projekt přináší něco nového),
 • účelnost (tj. jak realizace projektu přispěje k naplnění cíle programu),
 • potřebnost (tj. zda má projekt smysl realizovat v konkrétních podmínkách),
 • efektivnost (tj. účinnost řešení – aby finanční podpora měla co největší efekt),
 • hospodárnost (tj. přiměřenost výstupů s ohledem na rozpočet projektu),
 • proveditelnost (tj. přiměřená jistota, že bude projekt úspěšně zrealizován).

Dále pak:

 • zvýhodněny budou projekty, které jsou ve stádiu přípravy či před spuštěním (např. disponující potřebnými souhlasy),
 • zvýhodněny budou projekty zapojující do realizace děti a mládež,
 • zvýhodněny budou projekty se spoluúčastí,
 • zvýhodněny mohou být projekty v lokalitě / oblasti, kde bude větší zastoupení partnerů.

Další zohledňovaná kritéria:

 • Místem realizace projektu je Jihomoravský kraj.
 • Zástupce projektu se účastnil projektového dne.
 • Projekt má jasně definovanou cílovou skupinu – víte, pro koho projekt bude užitečný, kdo se bude účastnit vaší akce, používat realizované vybavení apod.
 • Projekt má nastavena měřitelná kritéria (počet účastníků, počet vyrobených budek, počet návštěvníků, délka zhotovené tratě – jakýkoli prokazatelný výsledek podle vašeho výběru.)
 • Projekt nemá význam jen pro vaši skupinu, ale má nějaký přínos i pro místní komunitu, veřejnost, vaše okolí.
 • Do projektu vložíte při jeho realizaci vlastní dobrovolnou práci.
 • Projekt vytváří vlastní zdroje (např. vstupné na akci, příspěvek místní firmy) nebo se sami podílíte na jeho spolufinancování.
 • Projekt nějakým způsobem míří do budoucna – je udržitelný nebo bude mít nějaké pokračování.
 • Do projektu zapojíte větší množství osob.
 • Projekt přináší něco nového v místě realizace, nejedná se o tradiční akci.
 • Projekt má přínos pro přírodu, životní prostředí nebo kulturní dědictví.
 • Projekt má přínos pro děti, seniory nebo některou jasně definovanou sociálně znevýhodněnou skupinu nebo lokalitu.
 • Zavážete se zajistit a poskytnout mediální výstupy z realizace projektu (fotografie, videozáznam) včetně souhlasu zachycených osob ke zveřejnění.
 • Nejdůležitější ovšem je, aby se váš projekt dal realizovat do konce roku 2023, aby  měl „hlavu a patu“ a dokázali jste při jeho obhajobě přesvědčit komisi, že ho zvládnete uskutečnit. 
 • Projekty nemají nahrazovat běžnou činnost organizací a nemohou být zastíracím manévrem k nákupu vybavení nebo materiálu. Nákup materiálu nebo vybavení je možný, ale musí být v projektu pro jeho realizaci nezbytný. Případný inventář může být následně zapůjčen vaší partnerské organizaci.

Rozhodnutí o konečném výběru podpořených projektů je plně v kompetenci poroty a její rozhodnutí je konečné.

Poskytnutá podpora a její výše je nenároková.

 

10) Ostatní

 • Pořízené vybavení zůstává majetkem JRDM.
 • S realizátory bude uzavřena smlouva o výprose tohoto vybavení - lze jej tedy realizátory využívat i po ukončení projektu